UE
 • klamki CZ
 • premiumline CZ
 • HS inowa CZ
 • RealWood CZ
 • zgrzew cz

KNS – GDPR / pravidla pro zpracovávání osobních údajů

Vážení,

 1. 25. května 2018 se mění předpisy o ochraně osobních údajů, vstupuje v platnost Obecné Nařízení ze dne 27 dubna 2016 o ochraně osobních údajů(GDPR). Níže najdete informace o způsobu zpracovávání osobních údajů.
 2. Správcem údajů, to znamená subjektem rozhodujícím o cílech a opatřeních k zpracovánvání osobních údajů je ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN [Slézská továrna na okna] KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. [v.o.s.] SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS[Okresní soud v Gliwicích, X. Oddělení Obchodní Národního soudního rejstříku], č. KRS 0000695210, NIP [DIČ] 6472458703, REGON [IČO]240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b (dále jen KNS). Informace o zpracovávání osobních údajů mohou se získat na e-mailové adrese: sekretariat@kns-okna.pl nebo na adrese ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b
 3. Získávání dat a účel jejich zpracovávání, právní základ, legitimní účel:
  1. Uzavření a plnění smlouvy, včetně kontaktování zákazníka v souvislosti s její plněním čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR,
  2. Vyřizování stížností a reklamací čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR,
  3. Domáhání pohledávek spojených s uzávřenou smlouvou čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR,
  4. Vymáhání pohledávek a vedení soudních, exekučních řízení
  5. Archivace dokumentace, tj. smlouv a účetních dokladů čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR
  6. Vedení statistik čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR
  7. Disponování informacemi o statistikách úkonů vedených KNS což ovlivňuje zlepšení činnosti
  8. Vedení marketingových akcí vlastních výrobků a služeb bez použití elektronických komunikačních prostředků čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR
  9. Vedení marketingových akcí propagujících činnost KNS
  10. Vedení marketingových akcí vlastních výrobků a služeb s použitím elektronických komunikačních prostředků čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR, přičemž vzhledem k jiným platným předpisům, zejména k Telekomunikačnímu zákonu a Zákonu o poskytování služeb elektronickými prostředky, vedou se tyto akce pouze na základě udělených souhlasů Vedení marketingových akcí propagujících vedenou činnost s použitím e-mailových adres a telefonních čísel
  11. Zpracovávání přihlášek zaslaných použitím kontaktního formuláře,jiných žádosti, včetně zajištění odpovědnosti čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR
  12. Poskytování odpovědi na přihlášky a dotazy zaslané použitím kontaktního formuláře nebo jiným způsobem, včetně zachovávaní neuralgických žádostí a poskytnutých odpovědí pro dodržení zásady odpovědnosti
 4. Doba uchovávání údajů. Uchovávání dokladů obsahujících údaje bude po dobu stanovnou právními předpisy nebo pokud je to nutné pro řáٔdné fungování KNS a dodržení zásady odpovědnosti:
  1. Údaje v obsahu smlouv a plných moci: dokud nejsou nároky vyplývající se smlouvy promlčeny.
  2. Účetní doklady účetní knihy a doklady související s jejich vedením - až do vypršení promlčecí lhůty daňové povinnosti, nestanoví-li právní předpisy jinak
  3. Doklady týkající se záruky a reklamací budou zpracovávaný po dobu 1 roku od data uplynutí záruk nebo vypořádání reklamací.
  4. Marketinkové údaje: v případě zpracovávání dat na základě souhlasu – do doby jejího odvolání; v případě zpracovávání dat na základě legitimního účelu – do doby podání námitek.
  5. údaje předáváne použitím kontaktního formuláře - po dobu maximálně 3 let podle zásady odpovědnosti.
 5. Pravomoci v oblasti zpracovávání údajů a dobrovolnost poskytnutí údajů. Subjekt údajů, má právo na přístup k obsahu svých údajů a právo na jejích opravu, výmaz, omezení zpracovávání, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo na odvolání souhlasu kdykoli bez ovlivnění zákonnosti zpracovávání, provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním (pokud probíhá takové zpracovávání pouze na základě souhlasu). Když zpracovávání údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, tj. Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Příjemce údajů. Za účelem plnění uložených KNS povinnosti může KNS předávat osobní údaje jiným subjektům, které je budou zpracovávát, m.j.: státním orgánům nebo jiným subjektům oprávněným na základě právních předpisů(Finanční úřad, Státní inspekce práce (PIP), Ústav sociální peče (ZUS) subjektům provozujícím poštovní, kurýrní, dopraví činnost, bankám, v případě nutnosti provádění vyúčtování, subjektům, které nás v naši činnosti naším pověřením podporují, zejména poskytovatelům služeb a externím systémům podporujícím naši činnost.
 7. V rámcí výkonu činnosti KNS používá soubory cookies, tj. sleduje a analyzuje pohyb na vlastních strankách, zahajuje marketinkové aktivity, avšak v souvislosti s tím nezpracovává osobní údaje ve smyslu GDPR.
 8. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaným způsobem (mj. nejsou profilováne) tak, že na tomto základě by mohla být přijata jakákoli rozhodnutí, měly by být způsobeny jiné právní účinky nebo mělo by to jiným způsobem významně ovlivňovat zákazníky KNS.
 9. Poskytnutí údajů je nutné pro uzavření smlouv a vypořádání vedené činnosti. Ve zbývajícím rozsahu je poskytnutí údajů dobrovolné.

Zdravíme

ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b