UE
 • drzwi aluminiowe
 • okna ppoz
 • aluminium
 • ats
 • HS inowa
 • okna RC2

Certyfikaty

Deklaracja właściwości użytkowych Alphaline okna i balkony 1 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Alphaline okna i balkony 2 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Decco 82 AD okna i balkony 1 sk 05.07.2021r
Deklaracja właściwości użytkowych Decco 82 AD okna i balkony 2 sk 05.07.2021r.
Deklaracja właściwości użytkowych Decco 82 AD Patio 05.07.2021r
Deklaracja właściwości użytkowych Decco 83 MD okna i balkony 1 sk 05.07.2021r
Deklaracja właściwości użytkowych Decco 83 MD okna i balkony 2 sk 05.07.2021r
Deklaracja właściwości użytkowych Decco 83 MD Patio 05.07.2021r
Deklaracja właściwości użytkowych Drzwi wejściowe 1 sk Perfectline 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Energy 70 okna i balkony 1 sk 27.11.2019r.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych Energy 70 okna i balkony 2 sk 27.11.2019r.pdf
Deklaracja właściwości użytkowych Knipping 76 AD okna i balkony 1 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Knipping 76 AD okna i balkony 2 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Knipping 76 MD okna i balkony 1 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Knipping 76 MD okna i balkony 2 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Optiline okna i balkony 1 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Optiline okna i balkony 2 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Perfectline okna i balkony 1 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Perfectline okna i balkony 2 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Perfectline Patio 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Perfectline Vekaslide 70 Schemat A 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 76 MD okna i balkony 1 sk 07.05.2018r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 76 MD okna i balkony 2 sk 07.05.2018r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 76 MD Patio 07.05.2018r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 82 MD RC2 okna i balkony 1 sk 05.10.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 82 MD RC2 okna i balkony 2 sk 05.10.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 82 okna i balkony 1 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 82 okna i balkony 2 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 82 Patio 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Softline 82 Vekaslide 82 Schemat A 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Termoline okna i balkony 1 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Termoline okna i balkony 2 sk 02.01.2017r
Deklaracja właściwości użytkowych Trocal 70 okna i balkony 1 sk 06.05.2019r
Deklaracja właściwości użytkowych Trocal 70 okna i balkony 2 sk 06.05.2019r

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

 1. 25 maja 2018 r. zmieniają się przepisy z zakresu ochrony danych, wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b (zwana dalej KNS). Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych może nastąpić pod adresem e-mail: sekretariat@kns-okna.pl lub pod adresem ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b
 3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony cel :
  1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  4. Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych
  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  6. Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  7. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez KNS działań co na usprawnienie działalności
  8. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  9. Prowadzenie działań marketingowych promujących działalność KNS
  10. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
  11. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  12. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności
 4. Czas przechowywania danych. Przechowywania dokumentów zawierających dane następowało będzie przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania KNS i zachowania zasady rozliczalności:
  1. Dane w treści umów i pełnomocnictw: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  2. Dokumenty rozliczeniowe księgi rachunkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  3. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
  4. Dane marketingowe: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
  5. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres nie dłuższy niż 3 lat z godne z zasadą rozliczalności.
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile takie przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody). Gdy przetwarzanie danych narusza RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcy danych. Dane osobowe KNS może przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, m.in.: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na KNS obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług i zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 7. W ramach wykonywanych czynności KNS korzysta z plików cookies, tj. obserwuje i analizuje ruch na własnych stronach, podejmuje działania marketingowe, ale w związku z tym nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m.in. nie są profilowane) w taki sposób, że na tej podstawie mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów KNS.
 9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Pozdrawiamy,

ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS KRZYSZTOF MĘDRALA NORBERT CYRAN Sp.j. SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000695210, NIP 6472458703, REGON 240831844, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67b